Annonce
Indland

Overblik: Her er de tre sager fra Odense, Statsforvaltningen undersøger

Sagerne fra Odense Kommune startede med sagen om den kommunale støtte til en koncert med Sting og Paul Simon i 2015. Siden har vi kunnet beskrive flere sager om vækstsatsningen Odense&Co og om kommunens støtte til virksomheden Odense Sport & Event. Arkivfoto: Kim Rune.

Statsforvaltningen har fredag valgt at gå ind i alle de tre sager, som Fyens Stiftstidende og DR Fyn har kulegravet igennem de seneste måneder. Her kan du læse om, hvad de tre sager handler om.

Koncertsagen

Det hele starter med et mundtligt løfte om 4,5 millioner kroner fra den tidligere stadsdirektør i Odense, Jørgen Clausen.

Vækstsatsningen Odense&Co er på daværende tidspunkt lige blevet etableret med en årlig pulje på 20 millioner til events og koncerter, og det er herfra, at stadsdirektøren siger ja til at betale Odense Sport & Event et tilskud på mellem fire og fem millioner kroner.

Efterfølgende forsøger Odense Kommune gennem hele 2014 at få landet en aftale, der kan sikre Odense Sport & Event de 4,5 millioner kroner på en lovlig måde. Men uden held.

Det er således først, efter at Stefan Birkebjerg Andersen overtager stadsdirektørkontoret lige ved siden af daværende borgmester Anker Boye (S), at der - dagen før koncerten - bliver indgået en formel kontrakt om koncertstøtten.

Man ved på forhånd, at koncerten vil give et massivt underskud uden det kommunale tilskud på 4,5 millioner kroner. Men den formelle aftale indeholder kun et sponsorat på en millioner kroner og en underskudsgaranti på 1,5 millioner kroner, som man altså kan regne ud, vil komme til udbetaling.

Der mangler altså to millioner kroner for at leve op til det mundtlige løfte, som man i kommunen betragter som bindende og uomtvisteligt.
Derfor laver man i forlængelse af den formelle kontrakt en uofficiel tillægsaftale om, at kommunen skal købe ydelser hos Odense Sport & Event for de resterende to millioner kroner.

Som en del af aftalen hæver kommunen blandt andet dens sponsorat til fodboldklubben OB, mod at kommunen skal have 1.000 billetter til hver hjemmekamp. Kommunen har pligt til at bruge billetterne, men den har ikke fremvist dokumentation for, at det er sket.

Derudover fremgår det af en række fakturaer, at kommunen betaler for udarbejdelse af nogle tekniske papirer samt konsulentbistand i forbindelse med messerne WHINN og Robobusiness Europe, selvom det ikke er kommunen, der arrangerer messerne, men blot har støttet dem med kommunale midler.

Det springende punkt i sagen er, om kommunen faktisk fik noget for pengene, der blev betalt i forsommeren 2015. Odense Kommune har ikke kunnet levere dokumentation for, at rådgivningen af messerne har fundet sted i det omfang, som kommunen siger. Og i relation til de tekniske papirer har kommunen ikke kunnet levere dokumentation for, at papirerne er blevet sendt i forbindelse med betalingerne og ikke først, da Fyens Stiftstidende startede med at grave i sagen i efteråret 2016.

Odense Kommune mener dog, at dokumentationen er i orden men sendte alligevel sagen videre til Statsforvaltningen få timer efter, at avisen beskrev koncertsagen den 1. november 2016.

Annonce
Der kom mange besøgende til robotmessen i Odense. Alligevel gik virksomheden bag konkurs ikke lang tid derefter. Og kort efter, at kommunen havde betalt endnu en rate af 400.000 kroner som led i et årligt sponsorat på 1,6 millioner kroner. Arkivfoto: Robert Wengler

Robotsagen

Odense Kommune købte sig med et tilskud på 27,5 millioner kroner til byggeriet ret til at bruge Arena Fyn 40 procent af tiden i 20 år uden at betale for det. Arkivfoto: Tim Kildeborg Jensen

I modsætning til koncertsagen og arenasagen handler robotsagen ikke direkte om virksomheden Odense Sport & Event, men om kommunens samarbejde med den lokale robotvirksomhed Blue Ocean Robotics og det senere konkursramte søsterselskab Robobusiness Europe Aps.

Sagen tager sin begyndelse i slutningen af 2014, da kommunen og robotvirksomheden sætter deres underskrifter på en kontrakt for en ny robotmesse i Odense, som kommunen vil støtte med 1,2 millioner kroner årligt, og siden stigende 1,6 millioner kroner årligt, fordi kommunen forventer, at man kan udnytte aftalen om gratis brug af Arena Fyn i forbindelse med messens afholdelse i det tilknyttede Odense Congress Center.

Advokatselskabet Horten udfærdiger kontrakten og får indskrevet nogle helt klare rammer for, at virksomheden skal opfylde nogle klare mål for fremdriften i planlægningen af messen, før rater af 400.000 kroner kan blive betalt.

Kravene bliver indsat for at undgå, at det store sponsorat kan få et skær af at være ulovlig erhvervsstøtte, men kommunen vælger alligevel hurtigt at gå kompromis med målene, så virksomheden får betalingerne, selvom virksomheden er langt bagefter i planlægningen.
Betalingerne fra kommunen fortsætter trods flere advarsler om, at selskabet, der skal stå for at afholde messen, er i fare for at gå konkurs, og da selskabet faktisk går konkurs kort efter, at messen har været afholdt i 2016, har kommunen mistet 1,2 millioner kroner. De skulle ifølge kontrakten aldrig have være betalt. Det viser sig, at nogle af pengene endda går ud over den planlagte betalingsrate og vedrører en messe i 2018, som man slet ikke er gået i gang med at planlægge endnu.

Arena-sagen

Med den seneste afsløring om forlængelsen af kommunens tilskud til Arena Fyn, er Odense Kommunes samarbejde og relation til virksomheden Odense Sport & Event igen kommet i fokus.

Denne sag tager sin begyndelse i den kontrakt, som Odense Kommune og Odense Sport & Event laver, da de to parter og det tidligere Fyns Amt bliver enige om en finansieringsmodel for byggeriet af Arena Fyn for over 10 år siden.

Det aftales, at Odense Kommune skal betale 27,5 millioner kroner til byggeriet. Som ved alle andre betalinger fra en offentlig myndighed til en privat virksomhed skal Odense Kommune have en ydelse eller værdi tilbage for de mange millioner skattekroner. I modsat fald er det ulovlig erhvervsstøtte. Med forudgående godkendelse i Statsforvaltningen laves der derfor en aftale om, at kommunen har ret til at bruge arenaen 40 procent af tiden i 20 år. I aftalen indgår dog også en aftale om, at kommunen de første fem år skal betale 1,7 millioner kroner for at støtte op om arenaen i de første år.

Da de fem ekstra år med støtte løber ud med udgangen af 2012, beder hovedaktionæren i Odense Sport & Event, den anerkendte fynske erhvervsmand Niels Thorborg, og den daværende direktør Thomas Christensen dog om foretræde for de ledende politikere i Odense Kommunes økonomiudvalg.

Her protesterer de over, at kommunen ikke har holdt nok arrangementer i arenaen og foreslår derfor, at man ikke blot forlænger aftalen om de 1,7 millioner kroner i fem år, men også hæver beløbet til 2,5 millioner kroner.

Ønsket om flere kommunale skattekroner bliver efterfølgende sendt til vurdering hos kommunens egne jurister, der i januar 2013 skriver et notat, hvor det klart fremgår, at en forlængelse af aftalen vil være ulovlig erhvervsstøtte til Odense Sport & Event.

Det er også den besked, som den daværende borgmester Anker Boye (S) giver videre i en mail til Niels Thorborg den efterfølgende måned.
Ikke desto mindre bliver der over de kommende måneder både lavet en forlængelse af aftalen, så Odense Sport & Event sikrer sig et årligt tilskud på 1,7 millioner kroner i yderligere fem år og samtidig indgår kommunen en helt ny aftale om et kommunalt sponsorat af koncernens fodboldklub, OB, til 800.000 kroner om året. Begge med den tidligere stadsdirektør Jørgen Clausens underskrift på aftalerne.

Samlet set får Odense Sport & Event altså sit ønske om 2,5 millioner skattekroner om året opfyldt samtidigt med, at virksomheden fra 2014 har kunnet få andel i en del af midlerne fra en 20 millioner kroner stor eventpulje, som blev etableret i forlængelse af arbejdet i den fem mand store arbejdsgruppe Odense Business Taskforce, som Niels Thorborg blandt andet var med i.

En pulje, der en af de første gange kommer i spil, da Odense Kommune givet et mundtligt løfte om 4,5 millioner kroner til Odense Sport & Event og koncerten med Sting og Paul Simon.

Statsforvaltningen gik fredag også ind i Koncertsagen, så tilsynet nu skal gennemgå alle de sager, som Fyens Stiftstidende har drevet frem i et samarbejde med DR Fyn over de seneste måneder.

Læs Statsforvaltningens brev til Odense Kommune

Statsforvaltningen anmoder kommunalbestyrelsen i Odense Kommune om en udtalelse vedr. en række engagementer i kommunen.

Der har i medierne gennem den seneste tid været bragt artikler mv. vedrørende Odense Kommunes engagement i en række nærmere bestemte aktiviteter mv. Sagerne omfatter følgende:

Odense Kommunes engagement i en dobbeltkoncert med Sting og Paul Simon, kommunens sponsorat af robotmessen Robobusiness Europe samt aftale vedrørende kommunens brugsret til Arena Fyn.

Odense Kommune har selv rettet henvendelse til Statsforvaltningen vedrørende to af disse forhold, ligesom Statsforvaltningen vedrørende et andet forhold har rettet henvendelse til kommunen.

Statsforvaltningen har noteret sig, at kommunen i forbindelse med sagen om dobbeltkoncerten over for Statsforvaltningen bl.a. har oplyst, at ”der som minimum siden 2013, generelt ikke har været den nødvendige tydelighed på det organisatoriske ansvar i forhold til opfølgningen på at få udnyttet de ydelser, som kommunen har adgang til i forhold til de aftaler, kommunen indgår på eventområdet.”

Statsforvaltningen har vedrørende sagen om Arena Fyn noteret sig fremstillingen i medierne om, at tidligere borgmester Anker Boye skulle have haft kendskab til, at en forlængelse af den omhandlede brugsaftale ville være ulovlig, men at der på trods heraf efterfølgende skete en forlængelse af aftalen.

Statsforvaltningen anmoder kommunalbestyrelsen i Odense Kommune om en udtalelse om sagerne, herunder om kommunalbestyrelsen i Odense Kommunes rolle i forhold til de omhandlede forskellige engagementer.

Det bedes herunder oplyst, hvilken viden kommunalbestyrelsen er bibragt om de omhandlede engagementer, og hvilke beslutninger (medlemmer af) kommunalbestyrelsen har truffet i forbindelse med engagementerne.

Statsforvaltningen er indforstået med, at en udtalelse fra kommunalbestyrelsen i Odense Kommune afventer de i sagen iværksatte undersøgelser, jfr. herom nedenfor, men skal umiddelbart bede oplyst, hvornårdisse kan forventes afsluttet.

Nedenfor følger en uddybning af Statsforvaltningens anmodning om en udtalelse fra kommunalbestyrelsen:

1. Odense Kommunes engagement i en dobbeltkoncert med Sting og Paul Simon
Odense Kommune oversendte ved brev af 15. november 2016 en redegørelse med bilag til Statsforvaltningen vedrørende Odense Kommunes engagement i en dobbeltkoncert med Sting og Paul Simon den 17. marts 2015.

Redegørelsen blev oversendt til Statsforvaltningens eventuelle videre foranstaltning.

Statsforvaltningen har noteret sig, at kommunen i redegørelsen bl.a. oplyser at ”der som minimum siden 2013, generelt ikke har været den nødvendige tydelighed på det organisatoriske ansvar i forhold til opfølgningen på at få udnyttet de ydelser, som kommunen har adgang til i forhold til de aftaler, kommunen indgår på eventområdet.”

Som Statsforvaltningen har forstået det, har redegørelsen til Statsforvaltningen ikke været behandlet af kommunalbestyrelsen i Odense Kommune.

2. Odense Kommunes sponsorat af robotmessen Robobusiness Europe
Statsforvaltningen henvendte sig ved brev af 12. januar 2017 til Odense Kommune, idet Statsforvaltningen var blevet opmærksom på en avisartikel bragt i Fyens Stiftstidende den 12. januar 2017.

Avisartiklen omhandlede kommunens indgåelse af en aftale med en privat virksomhed om kommunens sponsorat af robotmessen Robobusiness Europe og kommunens håndtering af kontrakten, herunder i relation til udbetaling af en række rater af sponsoratet.

Til brug for Statsforvaltningens vurdering af, om der skal rejses en tilsynssag, anmodede Statsforvaltningen Odense Kommune om en udtalelse, herunder om hvorvidt der efter kommunens opfattelse kan være tale om ulovlig støtte til privat erhvervsvirksomhed, samt hvorvidt kommunens håndtering af kontrakten efter kommunens opfattelse er udtryk for en økonomisk forsvarlig forvaltning af kommunale midler.

Odense Kommune har ved e-mail af 25. januar 2017 oplyst overfor Statsforvaltningen, at Odense Kommune har taget initiativ til, at samtlige kontrakter og sponsorater mv. på vækst- og eventområdet gennemgås med henblik på en vurdering af bl.a. overholdelse af gældende lovgivning, herunder de uskrevne kommunalfuldmagtsregler.

Det oplyses, at resultatet af den interne gennemgang bliver forelagt for Økonomiudvalget i Odense Kommune den 28. februar 2017, og at kommunen herefter også vil orientere Tilsynet om resultatet.

Videre fremgår, at kontrakten om sponsorat af robotmessen RoboBusiness Europe indgår i den omtalte interne kontraktgennemgang, og at kommunen forventer at kunne fremsende svar på de rejste spørgsmål i uge 10.

3. Aftale vedrørende Odense Kommunes brugsret til Arena Fyn
Endelig har Odense Kommune den 7. februar 2017 orienteret Statsforvaltningen om kommunens pressemeddelelse vedrørende en nærmere bestemt tillægsaftale, som kommunen indgik i oktober 2013 med et privat firma om brugsretten til Arena Fyn.

Af pressemeddelelsen fremgår bl.a., at kommunen har bedt Advokatfirmaet Horten om at vurdere lovligheden af tillægsaftalen, at det er Hortens vurdering, at kommunen ikke var aftaleretligt forpligtet til yderlig betaling til Odense Sport og Event, at der derfor er tale om støtte, og at der kan være tale om, at denne støtte er helt eller delvis ulovlig.

Videre fremgår, at Odense Kommune i forlængelse heraf har bedt Advokatfirmaet Kromann Reumert kortlægge det faktiske forløb vedrørende indgåelsen af tillægsaftalen, og at det forventes, at advokatfirmaet vil vurdere, om der under forløbet er tilsidesat generelle forvaltningsretlige regler eller kommunalretlige regler. Odense Kommune har meddelt, at udtalelsen fra Kromann Reumert vil blive fremsendt til Statsforvaltningen, når den foreligger i endelig udgave.

Statsforvaltningen har noteret sig fremstillingen i medierne om, at tidligere borgmester Anker Boye skulle have haft kendskab til, at en forlængelse af den omhandlede aftale ville være ulovlig, men at der på trods heraf efterfølgende skete en forlængelse af aftalen.

***

Ovennævnte tre forhold rejser efter Statsforvaltningens opfattelse alle spørgsmål dels om, hvorvidt der kan være tale om ulovlig støtte, dels hvorvidt kommunens engagementer i de forskellige aktiviteter mv. er udtryk for en økonomisk forsvarlig forvaltning af kommunale midler.

Til brug for Statsforvaltningens overvejelser om, hvad sagerne giver Statsforvaltningen anledning til, skal Statsforvaltningen på ovenstående baggrund bede kommunalbestyrelsen i Odense Kommune om en udtalelse vedrørende kommunens engagement i ovennævnte forskellige aktiviteter mv.

Kommunalbestyrelsen anmodes i sin udtalelse om særligt at komme ind på spørgsmålet om, hvorvidt der efter kommunens opfattelse kan være tale om ulovlig støtte, samt hvorvidt kommunens engagementer i de forskellige aktiviteter mv. er udtryk for en økonomisk forsvarlig forvaltning af kommunale midler.

Udtalelsen bedes endvidere – herunder i lyset af ovennævnte fremstilling i medierne om, at tidligere borgmester, Anker Boye, skulle have haft kendskab til, at en forlængelse af den omhandlede aftale om brugsaftale ville være ulovlig – belyse kommunalbestyrelsen i Odense Kommunes rolle i forhold til de omhandlede forskellige engagementer.

Det bedes herunder oplyst, hvilken viden kommunalbestyrelsen er bibragt om de omhandlede engagementer, og hvilke beslutninger (medlemmer af) kommunalbestyrelsen har truffet i forbindelse med engagementerne.

***

Statsforvaltningen har noteret sig, at Odense Kommune har taget initiativ til, at samtlige kontrakter og sponsorater mv. på vækst- og eventområdet gennemgås med henblik på en vurdering af bl.a. overholdelse af gældende lovgivning.

Statsforvaltningen har endvidere noteret sig, at Odense Kommune i forlængelse af den udtalelse, som kommunen har indhentet fra Advokatfirmaet Horten vedrørende aftalen om brugsretten til Arena Fyn (pkt. 3 ovenfor) har bedt Advokatfirmaet Kromann Reumert kortlægge det faktiske forløb vedrørende indgåelsen af tillægsaftalen, og at det forventes, at advokatfirmaet vil vurdere, om der under forløbet er tilsidesat generelle forvaltningsretlige regler eller kommunalretlige regler.

Statsforvaltningen er indforstået med, at en udtalelse fra kommunalbestyrelsen i Odense Kommune afventer ovennævnte undersøgelser, men skal umiddelbart bede oplyst, hvornår disse kan forventes afsluttet.

Med udtalelsen bedes fremsendt relevante sagsakter, som Statsforvaltningen ikke allerede har modtaget.

Med venlig hilsen
Lise Riddersholm Husted

Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Forsiden netop nu
Odense

Ny hanløve er ankommet til Odense Zoo

Leder For abonnenter

Overvågning. Et nødvendigt onde

Avisen bragte i går en god nyhed fra Korsløkkeparken, der er et boligområde i Odense på den såkaldte ghettoliste. Efter opsætning af i alt 460 kameraer er området blevet markant fredeligere. Tidligere var Korsløkkeparken plaget af omfattende hashhandel, hærværk og anden kriminalitet, der gjorde bebeboerne utrygge. Men nu kan tillidsfolk for beboerne fortælle, at kameraerne har lagt en dæmper på de urolige elementer, som typisk er helt unge mennesker. De nye kameraer i Korsløkkeparken flugter således fint med regeringens planer om mulighed for mere markant overvågning i det offentlige rum. Dette forslag vil regeringen sandsynligvis komme igennem med, takket være støtte fra de blå partier, og det vil ikke mindst langt størsteparten af beboerne i større almene bebyggelser være glade for. Med god grund. Fredelige borgeres efterspørgsel af en tryg hverdag, hvor man ikke møder hashpushere i nedgangen til kælderen eller skal frygte hærværk mod sin parkerede bil, er forståelig og legitim. Men samtidig må man ikke se bort fra, at mere overvågning også indskrænker den frihed og ret til privatliv, som er grundlæggende for et åbent, demokratisk samfund. Folks behov for tryghed stritter altså imod nogle vigtige værdier, og dermed kan sammenstødet overføres til modsætninger mellem på den ene side almindelige danskere, der tager afsæt i deres hverdag, og på den anden side organisationer, der henviser til undersøgelser og statistikker. Mens hr. og fru menigmand tager overvågningen ret afslappet, er for eksempel Advokatrådet og Det Kriminalpræventive Råd betænkelige. De efterlyser dokumentation for, at øget overvågning gør det nemmere for politiet at opklare alvorlige forbrydelser. Skeptikerne påpeger også, at regeringens lovforslag, om det bliver vedtaget, vil indskrænke borgernes ret til privatliv mere, end man forestiller sig. Det kan meget vel være rigtigt, at kameraovervågning kun har begrænset betydning, når det drejer sig om alvorlig kriminalitet. Men skønt gamle begreber som ro og orden ikke i dag er på mode blandt fagpersoner, har de alligevel fylde i befolkningen. Derfor er øget overvågning et nødvendigt onde. I hvert fald indtil forældre og SSP-folk har lært de unge uromagere reglerne for almindelig god opførsel. Det vil desværre nok tage en rum tid.

Annonce