Annonce
Debat

H.C. Andersen og realismen

Eventyrforfatteren var nok en del af samtidens romantiske tradition og fast i troen på en guddommelig mening med altet, men det kneb til tider at få øje på meningen

Da Danmark i 2005 dannede ramme om den storstilede fejring af H.C. Andersens 200-års fødselsdag, var et vigtigt omdrejningspunkt de mange selvbiografiske elementer, som man uomtvisteligt kan finde i digterens legendariske eventyrproduktion. Til gengæld blev der i årets løb ikke udfoldet de store bestræbelser på at afdække, hvorledes de selv samme eventyr genspejler det 19. århundredes litterære strømninger fra romantikken til det moderne gennembrud.

Et forhold, man kun kan beklage, idet tidligere, desværre ret sparsom, forskning har vist, at man netop i 1800-tallets generelle litteraturhistoriske udvikling kan finde en lige så vigtig nøgle til Andersens dynamiske, perspektivrige og ambitiøse (eventyr)forfatterskab.

Vidnesbyrd herom kan man eksempelvis få via en sammenlignende analyse af de to eventyr "Snedronningen" (1845) og "Isjomfruen" (1862), der rummer mange både kompositoriske og ikke mindst tematiske fællestræk i deres veloplagte beskrivelser af fire unge elskendes kampe imod to frygtindgydende, frosne femmes fatale.

"Snedronningen", der er skrevet lige midt i romantikkens århundrede, anvender således eventyrets og romantikkens trefasede (dannelses)forløb som strukturel ramme: Det begynder med en harmonisk barndomsskildring. Det fortsætter med overgangen til voksenlivet, hvor de to hovedpersoner Kay og Gerda skal prøve kræfter med både sig selv og omverdenen. Og endelig slutter det med, at de begge kan vende helskindede hjem til barndommens land, hvor alt er det samme og alligevel helt forandret, fordi de i mellemtiden er blevet voksne og klogere på livet.

Af andre karakteristiske romantiske træk kan desuden nævnes Gerdas ufravigelige (barne)tro, som bl.a. kommer til udtryk, da hun, ved at sige sit Fadervor, overvinder en byge af Snedronningens dødbringende snefnug. Og så må man selvfølgelig ikke glemme naturens ophøjede rolle, der understreges, da samme Gerda besøger et sterilt kongepars soveværelse, hvor man i ædle, men golde metaller forgæves har forsøgt at give indtryk af ægte passion og frugtbarhed: "Loftet herinde lignede en stor Palme med Blade af Glas, kostbart Glas, og midt paa Gulvet hang i en tyk Stilk af Guld to Senge, der hver saae ud som Lilier".

Men på trods af mange romantiske træk kan man dog i "Snedronningen" også spore et gradvist og fremsynet tilløb til at udfordre tidens litterære rettesnore. F.eks. var det et solidt romantisk dogme, at kunsten og i forlængelse heraf de udøvende kunstnere var i stand til at (gen)skabe kontakt til en højere guddommelig verden. Men da Gerda er fange hos en ond troldkvinde, og derfor søger råd hos en samling kreative blomster, giver de sig i stedet for at hjælpe hende frejdigt til at optræde med hver deres personlige eventyr, sange og viser.

Andersens (selv)ironiske pointe er så, at disse scenevante personager blot er en samling egoister, som kun vil fortælle om sig selv og deres egne problemer frem for at interessere sig for, hvad deres medmennesker må gå igennem. En tematik, som han også udforskede i andre eventyr så som "Den flyvende Kuffert" (1839) og "Loppen og Professoren" (1872), der begge omhandler kunsten som illusion og i yderste konsekvens bedrag.

Denne eksperimenteren med på en romantisk baggrund at lade kunsteventyret rumme tanker og følelser, der senere skulle blive en del af det moderne gennembrud, træder endnu tydeligere frem 17 år senere i det langt mindre kendte, men til gengæld også langt mere komplekse eventyr "Isjomfruen".

Heri fortæller Andersen om den unge Rudy, der forsøger at gøre sine hoser grønne hos møllerens Babette, samtidig med at han hele tiden må passe på ikke at falde i Isjomfruens kløer. Altså en på alle måder klassisk inspireret historie, der oven i købet for størstedelens vedkommende udspiller sig i de mageløse schweiziske alper, hvor Rudy i store træk følger romantikkens ideal om "den ædle vilde", der lever i pagt med naturen.

Dér, hvor de romantiske fuger begynder at knage, er imidlertid i Andersens tvetydige beskrivelse af denne ædle vildskab. For selv om Rudy er naturens muntre søn, er han samtidig asocial ("Aldrig legede han med de andre Børn"), og hans fascination af det drabelige landskab gælder i lige så høj grad dets mere dunkle sider: "Smile saae man ham kun, naar han stod ved det brusende Vandfald, eller naar han hørte en Lavine rulle".

Ligeledes problematisk er også den ellers på papiret så eventyrlige romance imellem den fattige jæger og den rige møllerdatter. For hvor Kay og Gerda i "Snedronningen" opnåede en lykkelige forening på tværs og på trods af alle tænkelige forhindringer, så er Rudy og Babettes følelses- og driftsliv så splittet og kaotisk, at en egentlig harmoni ikke synes mulig.

Den på overfladen så nysselige Babette bærer - som en anden fru Marie Grubbe, hvis skæbne Andersen i øvrigt senere beskrev i eventyret "Hønse-Grethes Familie" (1870) - rundt på et latent ønske om at realisere sig selv seksuelt, hvilket giver sig udslag i, at hun lader sig friste af sin egen spradebasse af en fætter.

Og på et tidspunkt prøver Isjomfruen, i skikkelse af en ung smuk pige, at forføre Rudy. Ganske vist uden held, men episoden afslører, at han i mødet med denne sexede fantom ("frisk som den nyfaldne Snee, svulmende som Alperosen og let som et Kid") oplever en berusende livsglæde, som den konventionelle Babette aldrig har kunnet give ham. Og konklusionen må nødvendigvis blive, at var han virkelig blevet Isjomfruens bytte, så havde der også været tale om en befrielse fra det borgerlige ægteskab med alt, hvad deraf hører af hykleri, stilstand og undertrykte længsler!

Historiens overordnede og lettere frustrerede facit synes derfor at være et kompliceret had-kærlighedsforhold til de mere eller mindre uovervindelige lidenskaber. En tankegang, som går fint i spænd med datidens tiltagende mere realistiske strømninger, der ikke umiddelbart kunne se nogen lykkelig forening af det sjælelige og det legemlige på trods af oprigtig kærlighed og ydmyge forventninger: "Jeg holder af hende og hun holder af Mig! Og Naar der er Melk i Bøtten til Én, saa er der ogsaa Melk i Bøtten til To!"

Det største tryk mod de romantiske rammer kommer dog i eventyrets slutning, hvor Andersen på selve dagen før Rudy og Babettes bryllup, lader Isjomfruen tage Rudy med sig ned i de kolde dybder, til Babettes grænseløse fortvivlelse.

Derefter følger der godt nok en forsikring om, at "Gud lader det Bedste skee for os!". Men selv om Andersens romantiske hovedstol derved er intakt, fordi han aldrig tvivler på en guddommelig mening med altet, så aner man dog også en smertelig erkendelse af, at denne mening til tider kan være svær at få øje på.

En finale, der i sin tid fik en dybt rystet Bjørnstjerne Bjørnson til efter endt læsning at fare i blækhuset og skrive til Andersen: "Men, kjere, milde Mand, at De havde Hjerte til at slaa dette Billede i stykker for os!"

H.C. Andersens 190 eventyr er så langt fra nogen homogen masse. Men de har det fællestræk, at man ud af dem kan aflæse deres ophavsmands originale, grænseoverskridende og i store træk bevidste udvikling, som skiftevis var både i pagt og på forkant med 1800-tallets overordnede litterære evolution. Og der er følgelig tale om et område, der så afgjort burde have større bevågenhed inden for Andersen-forskningen.

Kristoffer Verholt

Lavendelvej 11, Odense C, er cand.mag.

Kronikken er et resumé af artiklen "Frosne femmes fatale", som blev publiceret i H.C. Andersens Hus' årsskrift Anderseniana 2007

Annonce
Jette Olsen skoleleder på Den Kgl.Ballletskole og nyudnævnt Unicef-ambassadør.
Jette Olsen skoleleder på Den Kgl.Ballletskole og nyudnævnt Unicef-ambassadør.
Annonce
Annonce
Forsiden netop nu
Leder For abonnenter

Dødsfald i Odense Arrest: Meget beklagelig mørkelægning fra myndighedernes side

Det er beklageligt, at Fyns Politi og Kriminalforsorgen har mørkelagt den tragiske sag om den 27-årige danske mand, der lørdag morgen blev fundet død i Odense Arrest. Beklageligt fordi offentligheden har en legitim interesse i at få årsag og omstændigheder at vide, når en ung mand dør i politiets varetægt. Og beklageligt fordi mørklægningen baner vej for allehånde gætterier, der næppe er politi og myndigheder venligt stemt. Politiet begrunder mørklægningen med at sagen efterforskes, og det er sædvanligvis en begrundelse, som pressen respekterer. Der kan være gode grunde til, at politiet i faser af en efterforskning holder kortene tæt til kroppen. I dette tilfælde forekommer “hensynet til efterforskningen” dog at være en standardafvisning, der er hentet til lejligheden. For det første er det svært at se, at et dødsfald, som tilsyneladende ingen andre mennesker er impliceret i, kan kræve en mørkelagt efterforskning over flere dage. Men selv med accept af mulige faktorer, som lægfolk ikke kender til, er der - for det andet - spørgsmål, som politiet må kunne svare på, efterforskning eller ej. For eksempel spørgsmålet, om den afdøde mand skal obduceres - en oplysning, som politiet i mange andre sager går ud med af egen drift. Senest da en ung mand blev fundet druknet i Munke Mose. Den afdøde 27-årige mand var dansker og mistænkt for at have begået et mord i Sverige. Han blev anholdt af dansk politi fredag aften på den fynske motorvej ved Ejby. Det rejser en række spørgsmål, bl.a. om han fik skader i forbindelse med biljagten, om han var psykisk uligevægtig ved anholdelsen, og om han i løbet af fredag aften eller nat blev tilset af en læge. Relevante spørgsmål, idet man skal huske, at med anholdelse af en person følger også en forpligtelse til at passe på den anholdte. Indtil videre vil politiet end ikke oplyse dødsårsagen, og pressen må derfor nøjes med at give den generelle information, at det ind imellem sker, at indsatte i arresthuse begår selvmord. Disse hændelser forsøger medarbejderne i Kriminalforsorgen at komme i forkøbet, men det lykkes ikke altid, og det har omverdenen forståelse for. Af flere grunde vil det være i Fyns Politis interesse at trække mørklægningsgardinet helt eller delvist fra.

Danmark

Nederlag til styrelse: Skandalelæge må fortsætte med at omskære drengebørn

Annonce